STECH International

Hotline

0918.682.088

Micropipet/ pipetman


Pipet tự động 12 kênh dải 5-50 micrôlit

Model: PI5305

Liên hệ
          0 Đánh giá

Pipet tự động 12 kênh dải 50-300 micrôlit

Model: PI5577

Liên hệ
          0 Đánh giá

Pipet tự động 8 kênh dải 50-300 micrôlit

Model: PI6482

Liên hệ
          0 Đánh giá

Pipet tự động 8 kênh dải 5-50 micrôlit

Model: PI5461

Liên hệ
          0 Đánh giá

Pipet tự động 8 kênh dải 0.5-10 micrôlit

Model: PI8333

Liên hệ
          0 Đánh giá

Pipet tự động 1 kênh dải 1000-5000 micrôlit

Model: PI5643

Liên hệ
          0 Đánh giá

Pipet tự động 1 kênh dải 200-1000 micrôlit

Model: PI1870

Liên hệ
          0 Đánh giá

Pipet tự động 1 kênh dải 50-200 micrôlit

Model: PI9178

Liên hệ
          0 Đánh giá

Pipet tự động 1 kênh dải 100-1000 micrôlit

Model: PI2116

Liên hệ
          0 Đánh giá

Pipet tự động 1 kênh dải 20-200 micrôlit

Model: PI3394

Liên hệ
          0 Đánh giá

Pipet tự động 1 kênh dải 10-100 micrôlit

Model: PI1624

Liên hệ
          0 Đánh giá

Pipet tự động 1 kênh dải 2-20 micrôlit

Model: PI6933

Liên hệ
          0 Đánh giá

Pipet tự động 1 kênh dải 5-50 micrôlit

Model: PI7481

Liên hệ
          0 Đánh giá

Pipet tự động 1 kênh dải 0.5-10 micrôlit

Model: PI9040

Liên hệ
          0 Đánh giá

Pipet tự động 1 kênh dải 0.1-2.5 micrôlit

Model: PI2756

Liên hệ
          0 Đánh giá

Pipet tự động 12 kênh dải 0.5-10 micrôlit

Model: PI1976

Liên hệ
          0 Đánh giá