STECH International

Hotline

0918.682.088

Micropipet WITEG- Đức


Thiết bị trợ hút cho pipet (Pipette aid) WITEG

Model: TH6758

Liên hệ
          0 Đánh giá

Giá để cố định pipet 5 vị trí Code: 5 406 205 WITEG

Model: GI4873

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipet tự động điện tử 10 – 200 µl WITOPET EP Witeg

Model: MI5915

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipet loại 12 kênh 50 – 300 µl WITOPET ECO 5403230 WITEG

Model: MI6852

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipet loại 8 kênh dải 50 – 300 µl 5403130 Witeg

Model: MI5849

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipet loại 12 kênh 5 – 50 µl WITOPET ECO 5403205 WITEG

Model: MI2172

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipet loại 8 kênh dải 5 – 50 µl WITOPET ECO 5403105 WITEG

Model: MI3746

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipet tự động loại 1 kênh 1000 - 5000µl WITOPET Witeg

Model: MI4643

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipet tự động loại 1 kênh 20 - 200µl WITOPET Witeg

Model: MI5039

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipet tự động loại 1 kênh 100 - 1000µl WITOPET Witeg

Model: MI3489

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipet tự động loại 1 kênh 10 - 100µl WITOPET Witeg

Model: MI7734

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipet tự động loại 1 kênh 2 - 20µl WITOPET Witeg

Model: MI5358

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipet tự động loại 1 kênh 0.5 - 10µl WITOPET Witeg

Model: MI8650

Liên hệ
          0 Đánh giá