STECH International

Hotline

0918.682.088

Tủ môi trường


Tủ môi trường 800 lít, -50oC đến 150oC, 98% Labtech

Model: TU2268

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ môi trường 448 lít, -50oC đến 150oC, 98% Labtech

Model: TU6835

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ môi trường 252 lít, -50oC đến 150oC, 98% Labtech

Model: TU3477

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ môi trường 150 lít, -50oC đến 150oC, 98% Labtech

Model: TU7892

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ môi trường 800 lít, -20oC đến 150oC, 98% Labtech

Model: TU1595

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ môi trường 448 lít, -20oC đến 150oC, 98% Labtech

Model: TU1915

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ môi trường 252 lít, -20oC đến 150oC, 98% Labtech

Model: TU9666

Liên hệ
          0 Đánh giá