STECH International

Hotline

0918.682.088

Bình đựng nitơ lỏng


Binh đựng nitơ lỏng bảo quản mẫu lạnh 50 lít HAIER

Model: BI9268

Liên hệ
          0 Đánh giá

Binh đựng nitơ lỏng bảo quản mẫu lạnh 47 lít HAIER

Model: BI4314

Liên hệ
          0 Đánh giá

Binh đựng nitơ lỏng bảo quản mẫu lạnh 35 lít HAIER

Model: BI1347

Liên hệ
          0 Đánh giá

Binh đựng nitơ lỏng bảo quản mẫu lạnh 30 lít HAIER

Model: BI6747

Liên hệ
          0 Đánh giá

Binh đựng nitơ lỏng bảo quản mẫu lạnh 20 lít HAIER

Model: BI2607

Liên hệ
          0 Đánh giá

Binh đựng nitơ lỏng bảo quản mẫu lạnh 15 lít HAIER

Model: BI2608

Liên hệ
          0 Đánh giá

Binh đựng nitơ lỏng bảo quản mẫu lạnh 13 lít HAIER

Model: BI6153

Liên hệ
          0 Đánh giá

Binh đựng nitơ lỏng bảo quản mẫu lạnh 6 lít HAIER

Model: BI8303

Liên hệ
          0 Đánh giá

Binh đựng nitơ lỏng bảo quản mẫu lạnh 10 lít HAIER

Model: BI7146

Liên hệ
          0 Đánh giá

Binh đựng nitơ lỏng bảo quản mẫu lạnh 3 lít Haier

Model: BI1405

Liên hệ
          0 Đánh giá

Binh đựng nitơ lỏng bảo quản mẫu lạnh 2 lít Haier

Model: BI3721

Liên hệ
          0 Đánh giá